Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie – 
ruchy magazynowe

W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynowania. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

Strefy magazynowania

Standardowa konfiguracja programu magazynowego WMS wyodrębnia następujące strefy magazynowania:

  • Strefa przyjęcia towaru do magazynu, gdzie następuje weryfikacja pozycji przyjmowanych, strefa oznaczona kodem SP,
  • Strefa magazynowania, program prowadzi ewidencję wg lokalizacji magazynowych (miejsc adresowych), dowolnie konfigurowalna struktura kodów, 
  • Strefa kompletacji, program umożliwia ewidencję towaru i palet w celu przygotowywania wysyłek drobnicowych, strefa oznaczona kodem SK,
  • Strefa wydań, program pozwala za pomocą ewidencji magazynowej kontrolować pozycje przygotowane do wysyłki, strefa oznaczona kodem SW.

Dokumenty obrotów

Dokumentami obrotu dla strefy przyjęć są:

  • Dokument przyjęcia z zewnątrz PZ
  • Dokument przyjęcia wewnętrznego PW
  • Dokument zmiany lokalizacji – strefy ZM
  • Dokumenty wydania na zewnątrz WZ
  • Dokumenty rozchodu wewnętrzne RW
Ewidencja dokumentów

Dokumenty mogą podlegać ewidencji wyłącznie ilościowej lub ilościowo wartościowej w zależności od konfiguracji, standardowa konfiguracja programu przewiduje ewidencję ilościowo wartościową, czyli przy dokumentach przyjęcia należy podać cenę jednostkową w celu obliczenia przez program wartości dokumentów oraz wartości magazynów, poszczególnych stref itp.

Pozycje towarowe mogą być przyjmowane, wydawane oraz przesuwane pomiędzy strefami (ruchy magazynowe), gdyż program pozwala przyjmować pozycje bezpośrednio do każdej ze stref za pomocą dokumentów magazynowych.

Strefa kompletacji

Proces kompletacji

Proces kompletacji przy wydawaniu z magazynu następuje po otrzymaniu zlecenia wydania rozpisanego na poszczególne obszary składowania. Czynności kompletowania wykonują operatorzy po otrzymaniu zleceń wydania zawierających wykaz wydawanych asortymentów, symbole miejsc składowania, ilości sztuk wydawanych opakowań. Zrealizowane zlecenie zebrane na palecie zbiorczej przekazywane jest do strefy wydań. Kompletowanie to operacja polegająca na pobieraniu zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy.

Kompletacja w miejscu składowania

Operacja kompletacji polegająca na pobieraniu określonych asortymentów bezpośrednio ze strefy składowania i układaniu na palecie. System mało efektywny, ale wciąż stosowany. Nie wymaga dodatkowych dokumentów rejestrowanych w systemie Hercules, gdyż kompletacja odbywa się na podstawie polecenia wydania lub WZ. Wyróżnić możemy dwa warianty: Kompletacja zlecenie po zleceniu, operator na podstawie zlecenia jedzie korytarzami i wybiera ze wskazanych na dokumencie gniazd regałowych asortymenty, które układa się na palecie zbiorczej. Kompletacja asortyment po asortymencie.

Kompletacja w strefie kompletacji

System prowadzony na wydzielonej powierzchni, umożliwia udostępnienie większej liczby zgromadzonych obok siebie asortymentów biorących udział w procesie kompletacji. Ponadto do tych asortymentów ma bezpośredni dostęp większa liczba pracowników realizujących czynności kompletacyjne. W tym wypadku koniecznym jest wystawianie dokumentów przesunięcia pozycji asortymentowych ze strefy składowania do strefy kompletacji #1 za pomocą dokumentów zmiany lokalizacji ZM. Po zakończeniu kompletacji można wystawić dokument wydania ze strefy kompletacji do strefy wydań.

Dynamiczny sposób realizacji zleceń

Polega na ciągłej realizacji zleceń indywidualnych, jedno po drugim, według kolejności napływających na bieżąco zamówień od odbiorców. Taka organizacja pracy pozwala na natychmiastową realizację zamówień, jednakże przy niskiej wydajności czynności kompletacyjnych. Poleceniem wydania – zleceniem jest zarejestrowanie zamówienie.

Statyczny sposób realizacji zleceń

Polega na ciągłym zbieraniu zamówień i okresowej co kilka godzin seryjnej realizacji. Sposób ten umożliwia realizację kompletację w cyklach kompletacyjnych, podstawą do zlecenia wydania jest nie pojedynczy dokument zamówienia ale seria dokumentów zatwierdzonych w określonym przedziale czasowym lub poprzez „ręczne” wybranie (wskazanie klawiszem ) zamówień do realizacji – symbol w pierwszej kolumnie tabeli zamówień.