Zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania wymaga wdrożenia specjalistycznego programu do magazynu.

Program do magazynu WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Program dla magazynu pomaga w prowadzeniu gospodarki magazynowej. Gospodarka ta polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; bieżącej konserwacji materiałów znajdujących się w magazynie.


Program do magazynu rejestruje obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

zlecenie przyjęcia do magazynu

Program dla magazynu WMS

Program dla magazynu oferuje ewidencję dokumentów  przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów. Dokumenty Wz Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi. Dokumenty Pw Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta. Dokumenty Rw Dokumenty wydania wewnętrznego (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy. Dokumenty Zm Dokumenty zmiany lokalizacji (dokument wewnętrzny firmy w ramach  magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca paletowego na inne miejsce adresowe.


Operacje magazynowe

Przepakowanie towarów jest rejestrowane w programie do magazynu przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu w programie magazynowymodbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent, w pozycjach wyświetlana jest lista towarów wybranego kontrahenta. Przy operacji nie jest rejestrowana pora wyładunku – przepakowanie nie jest ujęte w zestawieniach kosztów. Przyjęcie po przepakowaniu rejestrowane jest za pomocą dokumentu przyjęcia wewnętrznego Pw oznaczonego statusem „P”.

Dokumenty magazynowe przyjęć i wydań
Operacje magazynowe w grupie magazyn

Dokumenty magazynowe

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola w programie do magazynu polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm.

zarządzanie magazynem

Program magazynowy film Youtube