Oprogramowanie dla branży 3PL

Oprogramowanie dla branży 3PL – Third Party Logistics (Logistyka firm trzecich) wymaga specyficznej funkcjonalności. Metoda działania biznesowego, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej potrzebuje rozwiązań dedykowanych działających OnLine przez internet za pomocą przeglądarki internetowej. Typowe funkcje, które mogą zostać przekazane, to transport, konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem. Zamiennie używa się określenia LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny.

m

SoftwareStudio od założenia spółki w 2008 roku specjalizuje się w rozwiązaniach dedykowanych dla branży 3PL kontynuując swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe z pracy z firmami logistycznymi.

Oprogramowanie Studio Magazyn WMS.net zapewnia firmie sektora 3PL możliwość oferowania swoim klientom pracy OnLine przez przeglądarkę internetową z dostępem do wszystkich kluczowych informacji na bieżąco. Oprogramowanie skupia się na:

  • gospodarce magazynowej w magazynach wysokiego składowania;
  • obsługą zamówień i sklepów internetowych;
  • ewidencję palet i opakowań wraz z rozliczaniem sald per dostawca, odbiorca, przewoźnik, kierowca.

System Magazyn WMS.net można wykorzystać z modułem do zarządzania transportem TMS.net oraz zintegrować z firmami kurierskimi w zakresie drukowania i/lub generowania listów przewozowych.

kontrola i rozliczanie palet z dostawcami i odbiorcami,
kontrola i rozliczanie palet z dostawcami i odbiorcami,

m
m m m

 

 

 

Demo program magazynowy dla 3PL

 

 

 

Wstęp

Wstęp

. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych ka...
Terminologia

Terminologia

. Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w...
Komunikacja z programem

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tz...
Wymagania

Wymagania

Sprzęt komputerowy Do pracy systemu wymagany jest komputer zgodny ze specyfikacjami podawanymi przez firmę Microsoft dla systemów Windows 2008 server lub nowszy.
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

. Programy  oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują t...
Logowanie

Logowanie

. System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem,...
Personalizacja wydruków

Personalizacja wydruków

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków do...
Plik Web.config

Plik Web.config

Podstawowe parametry konfiguracyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie aplikacji...
Raporty

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona...
Rodzaje plików

Rodzaje plików

Typ pliku Opis aspx Podstawowe pliki stron odpowiadają ...
Struktura folderów

Struktura folderów

Nazwa folderu Opis App_Code Pliki z kodami aplikacji...
Wysyłanie maili

Wysyłanie maili

Programy SoftwareStudio pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail zarówno w t...
Kolektor danych

Kolektor danych

Mobilne komputery używane w magazynach często nazywane są KOLEKTORAMI DA...
Administrator

Administrator

Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za za je...
Użytkownicy

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie z...
Dopisanie

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane o...
Funkcje standardowe

Funkcje standardowe

Program magazynowy WMS.net został wyposażony w szereg standardowych f...
Eksport danych

Eksport danych

. Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach, rejestrach...
Filtrowanie danych

Filtrowanie danych

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach ...
Grupowanie danych

Grupowanie danych

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli ...
Sortowanie

Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prez...
Drukowanie dokumentów

Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia  z górnego paska pr...
Kody kreskowe 1D i 2D

Kody kreskowe 1D i 2D

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych ...
Miejsca składowania

Miejsca składowania

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (l...
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

. Moduł na terminal w magazynie (program WMS) pozwala za pomocą skanowania k...
Przyjęcie z produkcji

Przyjęcie z produkcji

Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów go...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych z...
Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

. Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów k...
Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne

Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie ...
Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe w programie WMS to miejsce, gdzie zapisane są podstawowe ...
Kartoteka towarowa

Kartoteka towarowa

Program magazynowy wyświetla listę kartotek towarowych, czyli szczegółowe poz...
Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ . W o...
Edycja - zmiany w kartotece

Edycja - zmiany w kartotece

Modyfikacja danych zapisanych w kartotece programu magazynowego WMS w trybie...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (z...
Notatki

Notatki

. [page_title] Opcja w programie magazynowym pozwala na podgląd, ...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach info...
Załączniki

Załączniki

Opcja pozwala na podgląd załączników przypisanych do wybranej kartoteki aso...
Zdjęcia

Zdjęcia

Opcja pozwala na podgląd dołączonych do kartoteki asortymentowej załączników w pos...
Kartoteki pogrupowane

Kartoteki pogrupowane

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek asortymentowych pogrupowanych wg ...
Kartoteki wg dostawców

Kartoteki wg dostawców

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg dostawców przypisanych do k...
Kartoteki wg magazynów

Kartoteki wg magazynów

Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg magazynów. Menu jest budowane d...
Kartoteki wg oddziałów

Kartoteki wg oddziałów

Opcja w programie magazynowym wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych ...
Kartoteki ze zdjęciami

Kartoteki ze zdjęciami

Program za pomocą specjalnej transakcji wyświetla rejestr wszystkich w...
Stan magazynowy na dzień

Stan magazynowy na dzień

Wyświetla rejestr wszystkich kartotek towarowych ze stanami na dzień z...
Archiwum kartotek magazynowych

Archiwum kartotek magazynowych

Nieużywane kartoteki magazynowe można przenieść do archiwum. Ponieważ prog...
Schemat kompletacji

Schemat kompletacji

Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem kompletów w magazynie po...
Kontrahenci

Kontrahenci

Po wyborze z menu KONTRAHENCI  w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają si...
Nowy kontrahent

Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ. ...

Edycja – zmiany w kartotece

Dane kartotek kontrahentów mogą być modyfikowane poprzez użycie funkcji EDY...
Podgląd szczegółów

Podgląd szczegółów

Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno po...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wy...
Palety

Palety

Pozycja menu PALETY wyświetla listę palet zapisanych w systemie wraz z aktualnymi stanami. W rejestrze możliwe jest dopisanie, modyfikacja oraz usunięcie palet.
Przyjęcie i wydanie palet

Przyjęcie i wydanie palet

Wywołanie menu umożliwia dopisanie dokumentu obrotu paletami skojarzonego z...
Przyjęcia palet PZ

Przyjęcia palet PZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Wydania palet WZ

Wydania palet WZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Pozostały obrót paletami

Pozostały obrót paletami

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych nieskojarzonych z...
Palety wg kontrahenta

Palety wg kontrahenta

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletami skojarzonych z określonym (w...
Palety wg rodzaju

Palety wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletowego skojarzonych z wybrana k...
Miejsca składowania

Miejsca składowania

Miejsca składowania Po wyborze z menu MIEJSCA SKŁADOWANIA w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje. Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych miejsc składowania:
Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie miejsca składowania

Dopisywanie w programie magazynowym miejsc składowania Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ . Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.
Historia miejsca składowania

Historia miejsca składowania

Historia operacji magazynowych dotyczących miejsca składowania. Historia -...
Miejsca składowania wg stref

Miejsca składowania wg stref

Menu budowane dla miejsc składowania wg stref jest dynamicznie, co oznacza, ...
Notatki

Notatki

Dopisanie do kartoteki dowolnej ilości komentarzy – notatek wymaga uruchomienia po...
Stany w lokalizacji

Stany w lokalizacji

Stany magazynowe w wybranym miejscu składowania. Wybór polecenia S...
Wizualizacja magazynu

Wizualizacja magazynu

Wizualizacja zajętości magazyu Po uruchomieniu menu wyświetla się lista stref magazynowych zdefiniowanych w administratorze. Po wybraniu strefy wyświetlona zostaje wizualizacja zajętości. Z lewej strony tabeli wyświetlone są oznaczenia wysokości (poziomu), na górze – numer rzędu.
Magazyn

Magazyn

Program magazynowy WMS.net Pozycje menu Magazyn zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją oraz obrotem w magazynie wysokiego składowania: przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu, przesunięcia w magazynie wysokiego składowania – zmiana położenia, palety, operacje magazynowe oraz inwentaryzacja.
Awizo dostawy

Awizo dostawy

Awizo dostawy jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie ...
Dopisz nowe awizo

Dopisz nowe awizo

Wybór menu Nowe awizo dostawy uruchamia formularz dopisania nowego dokumentu. ...
Edycja dokumentu awiza

Edycja dokumentu awiza

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Import zlecenia z pliku Excel

Import zlecenia z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń pr...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń w programie magazynowym służy do hurtowego za...
Notatki

Notatki

Funkcja NOTATKI umożliwia dopisanie do wybranego dokumentu dowolnej ilości k...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

Program magazynowy Studio Magazyn WMS umożliwia podgląd dokumentu bez w...
Priorytet

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie b...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia ...
Awiza dostaw oczekujące

Awiza dostaw oczekujące

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zar...
Przyjęcie zewnętrzne PZ

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Program Magazyn WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów przyjęć do...
Dokumenty PZ bufor

Dokumenty PZ bufor

W rejestrze wyświetlane są dokumenty PZ w buforze, czyli dokumentu n...
Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacja dokumentu Pz

Modyfikacje dokumentu magazynowego oraz jego zapisanie wykonywane są w ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowe przyjęcie PZ

Nowe przyjęcie PZ

Uruchomienie menu Nowe przyjęcie PZ wywołuje okno dopisania nowego dokumentu p...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą mi...
Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu

W programie magazynowym możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, w...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Z poziomu dopisywania pozycji dokumentu możliwe jest także dopisanie p...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem t...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Dostawy bezpośrednie

Dostawy bezpośrednie

Menu dostawy bezpośrednie wyświetla rejestry dokumentów przyjęcia bez...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowy dokument PZB

Nowy dokument PZB

Wywołanie menu powoduje pojawienie się formularza dopisania nowego dokumentu p...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Podgląd dokumentu dostawy

Podgląd dokumentu dostawy

W programie możliwy jest podgląd dokumentu dostawy bez wydruku, w...
Przyjęcie palet

Przyjęcie palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Transport

Transport

Funkcja Transport w rejestrze dostaw bezpośrednich do magazynu umożliwia d...
Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Zlecenie Wydania ZWZ

Zlecenie Wydania ZWZ

Zlecenie wydania jest podstawowym dokumentem WMS, bez którego nie można w...
Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu f...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Nowe zlecenie wydanie

Nowe zlecenie wydanie

Wybranie menu wywołuje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu ZWZ. ...
Podgląd dokumentu zlecenia wydania

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...
Priorytet

Priorytet

Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w d...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów ZWZ oczekujących na ...
Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń pr...

Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ...
Wydanie zewnętrzne WZ

Wydanie zewnętrzne WZ

Program Magazynowy WMS.net posiada wydzielony rejestr dokumentów wydań z magazynu wysokiego składowania. Rejestr wyświetla dokumenty wydania zewnętrznego WZ, które dopisywane są na podstawie dokumentu zlecenia wydania ZWZ. Po uruchomieniu rejestru wyświetlane są dokumenty z ostatnich 30 dni. W celu zmiany przedziału czasowego dla wyświetlanych dokumentów należy zdefiniować datę początkową i końcową przedziału czasowego. Data jest definiowana w polach daty umieszczonych w pasku funkcji. Wyświetlenie dokumentów dla wybranego przedziału czasowego wymaga potwierdzenia polecenia USTAW .
Nowe wydanie WZ

Nowe wydanie WZ

[page_title] Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz d...
Transport

Transport

[page_title] Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji ...
Załączniki do dokumentu Wz

Załączniki do dokumentu Wz

[page_title] Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.
Wydania WZ bufor

Wydania WZ bufor

[page_title] Dokumenty bufor WZ są dokumentami WZ ze statusem ...
Modyfikacja dokumentu Wz

Modyfikacja dokumentu Wz

[page_title] Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Czynności wykonywane przez pracowników magazynów, czyli operacje magazynowe Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych, wymaga wywołania menu EDYCJA i OPERACJE MAGAZYNOWE uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych.
Palety

Palety

[page_title] Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych ...
Podgląd dokumentu Wz

Podgląd dokumentu Wz

[page_title] W programie możliwy jest podgląd dokumentu wydania t...
Notatki do dokumentu Wz

Notatki do dokumentu Wz

[page_title] Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych no...
E-mail

E-mail

[page_title] Uruchomienie funkcji E-mail  umożliwia wysłanie wi...
Wydruk dokumentu Wz

Wydruk dokumentu Wz

[page_title] Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia ...
Wydania bezpośrednie

Wydania bezpośrednie

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego b...
Nowy dokument WZB

Nowy dokument WZB

Uruchomieniu menu wywołuje formularz dopisania dokumentu wydania zewnętrznego b...
Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacja dokumentu WZB

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Transport

Transport

Funkcja Transport umożliwia dopisanie informacji związanych z dostarczeniem t...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu WZB

Podgląd dokumentu WZB

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...
Załączniki i zdjęcia

Załączniki i zdjęcia

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
E-mail

E-mail

Uruchomienie funkcji E-mail  umożliwia wysłanie wiadomości w formie elek...
Wydruk dokumentu WZB

Wydruk dokumentu WZB

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK  z górnego pa...
Inne dokumenty magazynowe

Inne dokumenty magazynowe

Program Magazynowy WMS.net oferuje oprócz standardowych transakcji związanych z...

Przyjęcie wewnętrzne PW

Magazyn wysokiego składowania jest specyficznym rodzajem magazynu, ale ...
Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów PW zapisanych do...

Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...

Nowy dokument PW

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego PW...

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Podgląd dokumentu PW

Podgląd dokumentu PW

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...

Wydruk dokumentu PW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...

Dokumenty RW

Rozchód wewnętrzny rejestrowany jest za pomocą dokumentów RW w celu sko...

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW Wybranie menu wyświetla formularz dopisania nowego ...
Dokument RW Bufor

Dokument RW Bufor

Wybranie menu wyświetla zestawienie dokumentów RW zapisanych do bufora. W r...

Modyfikacja dokumentu RW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji ...

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych ...
Palety

Palety

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z ...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu RW

Podgląd dokumentu RW

W programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany je...

Wydruk dokumentu RW

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego p...
Załączniki do dokumentu RW

Załączniki do dokumentu RW

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Zmiana miejsca składowania

Zmiana miejsca składowania

Standardową operacją w programie jest przesunięcie towaru pomiędzy lok...

Nowy dokument ZL

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji. Przy d...

Dokumenty ZL bufor

Uruchomienie menu wyświetla rejestr dokumentów Zmiany Lokalizacji ze s...
Notatki

Notatki

Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego do...
Podgląd dokumentu ZL

Podgląd dokumentu ZL

W programie możliwy jest podgląd dokumentu ZL bez wydruku, wyświetlany je...
Przesunięcia międzymagazynowe

Przesunięcia międzymagazynowe

W sytuacji gdy ewidencja w magazynie prowadzona jest w podziale...

Nowy dokument MM

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany magazynu, c...
Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Menu INWENTARYZACJA wyświetla rejestr dokumentów inwentaryzacji zapisanych w...
Spis z natury

Spis z natury

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury. W ...
Rejestr Inwentur

Rejestr Inwentur

Po wywołaniu menu wyświetla się lista dopisanych dokumentów inwentaryzacyjnych zar...

Edycja arkusza spisu z natury

Modyfikacja dokumentu inwentaryzacji wymaga użycia polecenia EDYCJA . ...
Zamknięcie arkusza spisu z natury

Zamknięcie arkusza spisu z natury

Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz k...

Nadwyżki inwentaryzacyjne

Dokumenty nadwyżek W rejestrze wyświetlane są dokumenty nadwyżek inwentaryzacyjnych wyg...

Niedobory inwentaryzacyjne

W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych wygenerowane w ...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Operacje magazynowe to rejestr czynności wykonywanych w magazynie przez ...
Dopisanie operacji magazynowej

Dopisanie operacji magazynowej

Dopisanie nowego obrotu operacjami magazynowymi bez skojarzenia z określonym ...
Usługi związane z przyjęciem PZ

Usługi związane z przyjęciem PZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów usług kojarzonych z do...
Usługi związane z wydaniem WZ

Usługi związane z wydaniem WZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z...
Podgląd operacji magazynowej

Podgląd operacji magazynowej

Program Magazynowy WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany je...
Załączniki

Załączniki

Opcja menu pozwala na dołączenie do wybranego dokumentu dowolnej ilości do...
Usługi magazynowe wg kontrahentów

Usługi magazynowe wg kontrahentów

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu usług skojarzonych z określonym (wy...
Usługi magazynowe wg rodzaju

Usługi magazynowe wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu usługami skojarzonych z wybrana ka...
Informacje

Informacje

Oprogramowanie magazynowe dostarcza szereg specyficznych informacji i...
Zestawienia

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. ...
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Rotacje

Rotacje

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Kartoteki

Kartoteki

Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zap...
Raporty

Raporty

Każde wdrożenie systemu magazynowego wiąże się z ustaleniem zakresu rapo...
Statystyki

Statystyki

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy info...

Rozliczenie kosztów

Rozliczenia kosztów generowane są dla wybranego kontrahenta i przedziału cz...

Definicja kosztów w cenniku kontrahenta

W definicji pozycji cennika kontrahenta należy wybrać kategorię kosztów. Prz...

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

W zakładce ROZLICZENIE KOSZTÓW zapisywane są kategorie kosztów, które mają...
Terminal radiowy

Terminal radiowy

Terminal WiFi  w magazynie wysokiego składu - dawniej Kolektor Danych ,...
Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Środowisko działania Program został stworzony do działania w systemie Win...
Terminal Android

Terminal Android

Jako nowoczesna firma, wprowadzamy pionierskie rozwiązania śledząc najnowsze trendy na rynku aplikacji biznesowych. Jako stale rosnąca siła system Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dotychczasowego systemu Windows CE i Windows Mobile. Od 2016 roku oferujemy wyłącznie oprogramowanie dla platformy Android, poprzednie wersje Windows CE/Mobile nie są już przez nas wspierane. System Android jako znacznie młodszy daje większe możliwości doboru sprzętu dla wygody użytkowania w zależności od zastosowania.
WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru...
WMS_STANY

WMS_STANY

Transakcja umożliwia wyświetlenie stanów magazynowych według asortymentu lub...
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania t...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A_A służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem S...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS na urządzeniach z systemem Microsoft ...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i...
Konfiguracja Menu Terminal WMS

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w ap...
Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące progr...
Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji. Pozycje n...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem An...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych n...
Android WMS składanie zamówień

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem A...
AMI_ZL_K

AMI_ZL_K

Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji...
ATL_WAGA

ATL_WAGA

Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując je...
AW_WZ_Z

AW_WZ_Z

Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia - magazynier otrzymuje...
CCL_IN

CCL_IN

Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów ...
CCL_PW

CCL_PW

Transakcja oznaczona kodem CCL_PW przeznaczona jest do rejestrowania przyjęć d...
CCL_RW

CCL_RW

Transakcja oznaczona kodem CCL_RW przeznaczona jest do rejestracji wydań ...
CCL_ZW

CCL_ZW

Transakcja oznaczona kodem CCL_ZW przeznaczona do rejestracji zwrotów ...
ESM_WZ_SS

ESM_WZ_SS

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SS przeznaczona jest do wydania towaru ...
ESM_WZ_SZ

ESM_WZ_SZ

Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SZ przeznaczona jest do wydania towaru...
ESM_ZL_A

ESM_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_A przeznaczona jest do zmiany lokalizacji...
ESM_ZL_P

ESM_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_P przeznaczona jest do zmiany lokalizacji...
ESM_ZL_SK

ESM_ZL_SK

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_SK przeznaczona jest do przyjęcia towaru ...
GI_PZB

GI_PZB

Transakcja przyjęcia bezpośredniego zapisująca kontrahenta z którym pow...
GI_WZ_DETAL

GI_WZ_DETAL

  Transakcja wydania detalicznego. Magazynier wybiera zlecenie...
GI_WZ_HURT

GI_WZ_HURT

    Transakcja wydanie hurtowego. Magazynier wybiera kontrahenta...
GI_ZL

GI_ZL

Transakcja zmiany lokalizacji. W pierwszym kroku magazynier określa asortyment ...
LL_PZB

LL_PZB

Przyjęcie magazynowe bezpośrednie Magazynier wprowadza kod kreskowy p...
LL_PZ_Z

LL_PZ_Z

Przyjęcie magazynowe ze zlecenia Użytkownik wybiera kontrahenta zlecenie a...
LL_WZ_P

LL_WZ_P

Wydanie palety Magazynier wprowadza numer palety którą chce wydać, sy...
LL_ZL_K

LL_ZL_K

  Kompletacja towaru Magazynier wybiera z listy zlecenia kompletacji,...
MAN_K_WZ

MAN_K_WZ

Kontrola wydania - transakcja umożliwia aktualizację informacji o asortymencie poprzez sk...
MAN_PZ

MAN_PZ

Transakcja przyjęcia asortymentu na palecie - magazynier skanuje paletę z...
MEX_KPL

MEX_KPL

  Kompletowanie towaru W pierwszym kroku magazynier wprowadza...
MEX_WZ_Z

MEX_WZ_Z

Wydanie ze zlecenia Magazynier wybiera kontrahenta z bazy oraz jedno...
SN_PZ

SN_PZ

Transakcja oznaczona kodem SN_PZ służy do realizacji dokumentów przyjęcia bez...
SN_WZ

SN_WZ

Transakcja oznaczona kodem SN_WZ służy do realizacji dokumentów wydania be...
SN_ZL

SN_ZL

Transakcja oznaczona kodem SN_ZL przeznaczona jest do przesuwania asortymentu...
WMS_ADD_EAN

WMS_ADD_EAN

Transakcja przypisania kodu EAN do asortymentu. Magazynier podaje indeks...
WMS_KNASO_STANY

WMS_KNASO_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia stanów magazynowych oraz aktualnych mie...
WMS_KNWMS_STANY

WMS_KNWMS_STANY

Transakcja służy do wyświetlenia aktualnie składowanych towarów na wybr...
WMS_PZ

WMS_PZ

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru...
WMS_WZB

WMS_WZB

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZB służy do dopisania dokumentu wydania t...
WMS_ZL_A

WMS_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
WMS_ZL_P

WMS_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany L...
Parametry aplikacji

Parametry aplikacji

Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób działania i wyśw...