Miejsca składowania produktów w magazynach

Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc adresowych (lokalizacji). W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji oraz zestawienie obrotów i stanów na lokalizacji.

Zestawienie asortymentu na stanie lokalizacji wyświetlane jest przez użycie polecenia STANY.
Operator może zmienić parametry miejsc adresowych. Miejsce może zostać oznaczone jako nieaktywne. W celu wyłączenia miejsca z obrotu należy kliknąć pole wyboru w kolumnie AKTYWNE – pole wyboru musi być puste. Ponowne wprowadzenie miejsca do obrotu wymaga zaznaczenia pola wyboru – kliknięcie.

Miejsca adresowe zaznaczone jako nieaktywne

nie są dostępne w dokumentach magazynowych.

etykieta miejsca składowania

Dla miejsca adresowego może zostać zmieniony status. W celu modyfikacji status należy kliknąć na pole STATUS wybranego miejsca adresowego. W polu należy usunąć zapisany symbol. Przez przycisk listy rozwijanej wyświetlony zostaje skorowidz zdefiniowanych w programie statusów. Wybrany status zostaje zapisany w polu.

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ. Dopisanie lokalizacji opisane jest w kolejnym punkcie instrukcji.

Zestawienie obrotów dla lokalizacji wyświetlane jest przez użycie polecenia HISTORIA. Zestawienie zawiera również pozycje dokumentów w trakcie realizacji.

Pole L

OKALIZACJA nie jest modyfikowane.

Pozostałe informacje miejsca adresowego są modyfikowalne. W celu wprowadzenia lub zmiany informacji, należy na wybrane pole dwukrotnie kliknąć. W polu zostanie wyświetlony kursor.

Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

Dopisanie lokalizacji

Nowe miejsce adresowe dopisywane jest w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.

Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie:

  • AA – regał,
  • BB – gniazdo,
  • C – wysokość (poziom),
  • D – paleta (gniazdo paletowe).

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne. Parametry wybierane są przez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji.

Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał, gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe. Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla listę dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ.

Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez operatora.

OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).

Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania.

Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.


[page_title]