Program Studio Magazyn WMS.net dedykowany jest do prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania).

Magazyn logistyczny (operator logistyczny) w którym przechowywany jest towar innych firm.

W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.

Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania oraz jego numerów identyfikacyjnych np. numer partii produkcyjnej, numery seryjne, terminy przydatności. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA etykiety logistyczne.

Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.

Pozycja menu KONTRAHENCI wyświetla listę kartotek kontrahentów. W kartotece aktywne są funkcje: dopisania, edycji i podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów. Opisane funkcje uruchamiane są przez polecenia z paska poleceń lub wybór pozycji listy zadań wyświetlanej przez użycie prawego przycisku myszy.

Obok kartotek towarowych są to najważniejsze kartoteki w systemie, gdyż cała ewidencja magazynowa związana z przyjmowaniem towarów z zewnątrz do magazynu oraz wydawaniem na zewnętrz realizowana jest w powiązaniu z tą kartoteką.

W sytuacji prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu, czyli usługowo dla innych podmiotów, kartoteka kontrahenat pozwala dzielić artykuły wg właścicieli oraz tworzyć raporty i zestawienia w podziale wg kontrahenta.

DOSTAWCY per KONTRAHENT

Każda kartoteka kontrahenta może mieć zdefiniowaną listę dostawców towarów. Jest to niezależna lista pozwalajaca przypisać do dokumentu dostawy informację KTO dokonał danej dostawy towarów kontrahenta.

ODBIORCY per KONTRAHENT

Każda kartoteka kontrahenta pozwala na zdefiniowanie listy firm będących odbiorcami towarów kontrahenta. Odbiorcę można przypisać do dokumentu wydania z magazynu.

MIEJSCA DOSTAW KONTRAHENTa

Lista miejsc dostawy poszerza możliwości rejestracji na dokumencie wydania dokładnej informacji do kogo dany towar został wydany. W ramach listy odbiorców mogą występować różne miejsca dostawy.