Sekcja Konfiguracja menu umożliwia konfigurację grup oraz pozycji menu dla wszystkich użytkowników systemu lub dla każdego z nich z osobna.

Grupy zdefiniowane w systemie to główne ikony menu, które pojawiają się w pasku funkcji.

Grupy menu

Grupy ULUBIONE, HISTORIA, USTAW, POMOC, WYLOGUJ i KONIEC nie są definiowane przez administratora. Grupy te są budowane automatycznie przez system.

Po wywołaniu KONFIGURACJA MENU / GRUPY pojawi się zestawienie zdefiniowanych grup menu w programie

Grupy

 

Po uruchomieniu funkcji NOWY pojawi się formatka dopisania nowej grupy menu

Nowy

W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej ROLĘ, dla której dopisywana jest pozycja menu, w kolejnym polu wpisać unikalną nazwę grupy. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność wyświetlanej grupy. W polu NAZWA wpisujemy wyświetlaną nazwę grupy menu, OPIS DODATKOWY to opis wyświetlany w oknie ToolTip po najechaniu myszką na grupę. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI można wpisać parametry wywoływanej transakcji (o ile grupa menu ma bezpośrednio wywołać transakcję). W polu OBRAZEK należy podać ścieżkę dostępu do wyświetlanego obrazka (np. ~/images_m/32×32/documents.png). Przy definiowaniu nowej grupy menu pole ROZMIAR OKNA DIALOGBOX należy pozostawić puste, chyba że grupa menu ma bezpośrednio wywołać uruchamianie transakcji w oknie mniejszym niż cały pulpit nawigacyjny, w takim przypadku rozmiar okna należy wskazać z listy rozwijanej. W polu KTO należy wskazać czy definiowana grupa jest dla wybranego użytkownika systemu (wówczas należy z listy rozwijanej wybrać użytkownika systemu), czy też definiowana grupa ma być dla wszystkich użytkowników systemu (wówczas pole KTO należy pozostawić puste).

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ.

Podczas dopisywania nowej grupy menu informacjami wymagalnymi są: ROLA, GRUPA oraz NAZWA.

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w zdefiniowanej grupie menu w wybranych polach. Podczas edycji istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian – umożliwia to funkcja ZAMKNIJ.  Podczas edycji można także usunąć edytowaną grupę menu, umożliwia to funkcja – przycisk USUŃ.

Pozycje menu

Ustawienia pozycji to możliwość zdefiniowania dostępnego menu w konkretnych (wcześniej zdefiniowanych) grupach menu.

Po wywołaniu menu pojawi się lista zdefiniowanych pozycji menu.

Pozycje menu

 

Po uruchomieniu funkcji NOWY pojawi się formatka dopisania nowej pozycji menu

W pierwszym polu należy z listy rozwijanej wybrać rolę dla której dopisywana jest pozycja menu.  W kolejnym polu należy wpisać grupę menu do której pozycja jest dopisywana. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność występowania pozycji w obrębie grupy. W polu NAZWA należy podać unikalną nazwę pozycji, pole TEKST służy do wpisania wyświetlanej informacji, w polu OPIS DODATKOWY wpisujemy opis, który będzie wyświetlał się w dymku po najechaniu kursorem myszki na pozycję menu. W polu TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA należy wybrać transakcję z listy rozwijanej (na liście pojawiają się transakcje dopisane w skorowidzu TRA). W polu PARAEMTRY TRANSAKCJI należy wskazać parametry uruchamianej transakcji. W polu WIDOK należy wskazać widok z listy, jeżeli w pozycji menu została wybrana transakcja role_sys/x_grid.aspx. W polu FUNKCJA należy z listy rozwijanej wybrać funkcję, jeżeli pozycja menu ma wywoływać określoną funkcję aplikacji. W polu OBRAZEK należy wpisać ścieżkę dostępu do obrazka, który ma być wyświetlany w pozycji menu.

W polu KTO należy wskazać czy definiowana pozycja menu ma być dla wybranego użytkownika systemu (wówczas należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej), czy też ma być dla wszystkich użytkowników systemu (wówczas pole to należy zostawić puste).

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ .

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w zdefiniowanej pozycji menu w wybranych polach. Podczas edycji istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian – umożliwia to funkcja ZAMKNIJ.  Podczas edycji można także usunąć edytowaną grupę menu, umożliwia to funkcja – przycisk USUŃ.

Jeżeli zdefiniowaliśmy pozycję i grupy menu dla wszystkich użytkowników systemu wybranej roli wówczas każdy z nich po uruchomieniu systemu będzie miał dostęp do tych samych pozycji menu, jeżeli natomiast zdefiniujemy grupę i przynajmniej jedną pozycje menu dla wybranego użytkownika systemu, wówczas po zalogowaniu do sytemu otrzyma on dostęp tylko i wyłącznie do menu zdefiniowanego dla niego

Pozycje menu uzytkownika

Po zalogowaniu do systemu użytkownik ma wyświetlane indywidualne menu:

Menu użytkownika