Kolory tła kolumny w tabeli

Informacje wyświetlane w tabelach na zasadzie rejestrów (zestawień) można oznaczać w zależności od ważności. Cały proces projektowania ustawień kolorowania polega na:

  • Zdefiniowaniu słownika kolorów
  • Zdefiniowaniu zapytania SQL zwracające kolory dla wiersza tabeli
  • Konfiguracja kolumn zestawienia

Zdefiniowanie słownika kolorów

Systemowo proponowany jest słownik kolorów w zależności od ilości dni do realizacji zadania. Słownik ten może znaleźć zastosowanie przy kolorowaniu zadań terminu w module CRM czy kolorowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

słownik kolor tła

 

Słownik oznaczony jest kodem TKL

pozycje słownika kolor tła

 

gdzie kod oznacza ilość dni wynikającą pomiędzy bieżącym dniem a terminem, kolumna Opis zawiera natomiast zdefiniowany kolor

Zestawienie nazw barw według specyfikacji W3C ‚CSS3: Color Module, X11 color names (http://pl.wikipedia.org/wiki/Szablon:Kolor).

 

Zdefiniowanie zapytania SQL zwracające kolory dla wiersza tabeli

Wdrożenie kolorowania wiersza w zależności od kolumny wymaga dodania w zapytaniu takiej kolumny posiadającej definicję koloru. Przykład zapytania odczytującego nazwę koloru ze słownika KTL a wynik zwraca w kolumnie o nazwie KOLORTLA.

SELECT *, (SELECT TOP(1) opis from x_skorowidze WHERE PRX=’KTL’ AND kod=crm_wizyty.DNI) as KOLORTLA FROM crm_wizyty order by kiedy desc

Wynik zapytania zwraca przykładowe dane:

Numer referencyjny Ilość dni Kolor
3202160440210 36 NULL
3202160440210 49 NULL
3202160440210 5 Orange
3202160440210 5 Orange
3202160440210 8 Gold
3202160440210 8 Gold
3202160440210 8 Gold
3202160440210 5 Orange
3202160440210 5 Orange
3202160440210 5 Orange

gdzie ostatnia kolumna zawiera definicje koloru odczytaną w zależności od wartości w kolumnie DNI (ilość dni).

 

Konfiguracja kolumn widoku SQL

Dla wybranego widoku SQL należy wybrać opcję EDYTUJ KOLUMNY.

widok SQL edytuj kolumny

 

W zestawieniu dodajemy kolumnę z definicję kolorów, kolumna może być ustawiona jako niewidoczna w następujący sposób:

  • Nazwa kolumny do któej będziemy się odwoływać – np. KOLORTLA
  • Tytuł kolumny ewentualnie wyświetlany w tabeli
  • Widoczność – aby kolumna była ukryta należy ustawić jako wyłączona

widok SQL edycja kolumny KOLORTLA

 

następnie wybieramy kolumnę której chcemy kolorować tło w zależności od wartości kolumny KOLORTLA, np. chcemy kolorować kolumnę ilość dni (DNI)

widok SQL edycja kolumny DNI

 

Przesuwamy się w prawo do ustawień parametrów KOLOR TŁA i KOLOR TŁA WG KOLUMNY

widok SQL edycja kolumny DNI kolor tła

 

Ustawiamy parametry:

  • Kolor tła jako wartość koloru domyślną dla pozycji które nie posiadają zdefiniowanego koloru (zapytanie SELECT zwraca wartość NULL dla kolumny KOLORTLA)
  • Kolor tła wg kolumny podajemy nazwę kolumny z zestawienia w naszym przykładzie kolumna ta nazywa się KOLORTLA.

 

W efekcie dane w zestawieniu będą kolorowane np.

wizyty handlowca