Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania.

Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń):

 1. ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia  ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 2. DO BUFORA – polecenie zapisuje zlecenie ze statusem: w buforze. Zapisane do bufora zlecenie wyświetlane jest w rejestrach: Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 3. ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania zlecenia wydania.
 4. ANULUJ – potwierdzenie polecenia wyświetla okno anulowania dokumentu. Anulowanie polega na zapisaniu zlecenia ze statusem: usunięte. Zlecenia usunięte nie są wyświetla w rejestrach dokumentów.

Formularz dopisania zlecenia wydania (zakładki):

 1. ZLECENIE – zakładka wyświetla główne dane dotyczące dokumentu.
 2. POZYCJE – zakładka wyświetla formularz dopisana oraz listę pozycji dokumentu.
 3. CECHY – w zakładce wyświetlana jest lista cech zdefiniowanych dla zlecenia.
 4. UWAGI – w zakładce wyświetlane są uwagi zapisane dla zlecenia. Opis funkcjonalności znajduje się na stronie Uwagi.
 5. ZAŁĄCZNIKI – w zakładce wyświetlany jest formularz dopisania załączników oraz dopisane załączniki. Opis zawiera strona Załączniki.

Zakładka ZLECENIE

W zakładce ZLECENIE zapisywane są dane nagłówkowe dokumentu

zwz_dopisz_1

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – zlecenia wydania oznaczone są typem ZWZ. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data zlecenia. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • ODBIORCA – w polu wyświetlany jest skorowidz odbiorców zapisanych dla kontrahenta. Pole wymagalne.
 • NUMER ZLECENIA KLIENTA – pole wymagalne.
 • RODZAJ WYDANIA – lista wyboru zawierająca pozycje: Wydanie, Kompletacja. Domyślnie zaznaczona jest pozycja Wydanie.
 • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla zlecenia.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

zwz_dopisz_2

W zakładce dopisywane są nowe pozycje zlecenia oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki wybranego kontrahenta i magazynu w zakładce ZLECENIE.
 • ILOŚĆ- ilość wydania.
 • UWAGI – uwagi dla pozycji zlecenia.

Pozycja zlecenia jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Program nie kontroluje ilości zapisywanej w zleceniu w porównaniu ze stanem dostępnym i magazynowym. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli pozycji.

Pozycje zlecenia są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.