Transakcja oznaczona kodem SN_PZ służy do realizacji dokumentów przyjęcia bezpośredniego (PZB) dla artykułów, dla których występuje numer seryjny.

W polu artykuł należy zeskanować KODEAN produktu lub jego INDEKS. W polu MIEJSCE SKŁADOWANIA należy zeskanować kod lokalizacji, na której artykuł zostanie umieszczony. W polu NUMER SERYJNY należy zeskanować numer seryjny przyjmowanego urządzenia.

SN_PZ

Jeżeli system stwierdzi poprawność danych pozycja zostanie zapisana, co zostanie potwierdzone komunikatem. Po dopisaniu pozycji dokumentu  w formatce dopisania zostają wypełnione pola ARTYKUŁ oraz MIEJSCE SKŁADOWANIA, co znacznie usprawnia przyjmowanie tego samego asortymentu o różnych numerach seryjnych. Jeżeli w polu Artykuł zostanie podana niepoprawna wartość (brak asortymentu o takim kodzie EAN lub indeksie w bazie) zostanie wyświetlony komunikat „błędny kod artykułu”.

Jeżeli numer seryjny artykułu zostanie powtórzony w trakcie realizacji dokumentu pojawi się komunikat „powtórzony numer seryjny”

 

Aby rozpocząć przyjęcie innego artykułu należy skorzystać z przycisku  by wyczyścić zawartość pola. Analogicznie należy postąpić w przypadku zmiany miejsca składowania produktu.

Do bazy zostaną dopisane pozycje dokumentu PZB bufor z ilością zawsze równą 1.

UWAGA!!! Dokument należy zatwierdzić niezwłocznie po zakończeniu realizacji! Dopiero po zatwierdzeniu dokumentu stany magazynowe zostaną zaktualizowane!