Usługi magazynowe wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu usługami skojarzonych z wybrana kartoteką usługi.

W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć.