Dopisanie zlecenia wydania

zlecenia wydaniazlecenia wydania dokument

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

Nagłówek dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZWZ należy z list rozwijanych wybrać kontrahenta, odbiorcę, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem.

Wybór informacji usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera np. nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.

Pozycja dokumentu ZWZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona na liście dopisanych pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZWZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument ZWZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZWZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZWZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.