Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce KONTRAHENT należy podać Nazwę skróconą, Nazwę pełną, NIP, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulicę, adres e-mail, Telefon oraz można wpisać dowolny komentarz w polu Uwagi. Kraj wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku listy rozwijanej  w wybranym polu.

W zakładce PRACOWNICY należy podać pracowników dopisywanej firmy. Skorowidz wprowadzonych pracowników będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy pracownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach NAZWISKO i IMIĘ, E-MAIL, STANOWISKO, KOD POCZTOWY, ULICĘ oraz TELEFON.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to nazwisko i imię, e-mail, stanowisko, kod pocztowy, miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W zakładce PRACOWNICY aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej kartoteki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

 

Zakładka DOSTAWCY umożliwia dopisanie dostawców towaru. Skorowidz dopisanych dostawców będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentu zlecenia przyjęcia zewnętrznego oraz przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy dostawca dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach E-MAIL, NAZWA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, TELEFON, OPIEKUN.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to e-mail, kod pocztowy oraz miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.