Modyfikacja danych zapisanych w kartotece programu magazynowego WMS w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Domyślnie edycji nie podlega pole INDEKS. Wprowadzone zmiany a kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ lub kombinacje klawiszy.

Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.

Powyższe przykłady edycji kartoteki towarowej dotyczą wersji demo, formularz można dowolnie zmienić usuwając wybrane elementy lub dodając nowe. Szczegóły w dokumentacji technicznej dotyczącej transakcji j_insert_update.