Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu.

Rejestr użytkowników

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień użytkownika.