Użytkownik systemu StudioSystem ma możliwość łatwego i szybkiego uruchamiania transakcji z listy HISTORIA.

Program wyświetla za pomocą funkcji historia listę ostatnio uruchomionych przez użytkownika transakcji.

Każda transakcja może być prezentowana za pomocą dedykowanego dowolnego koloru oraz wybranej ikony. Jeżeli administrator systemu nie zdefiniuje koloru i/ lub ikony identyfikującej daną  transakcję to system wyświetla na liście transakcji pozycję w standardowym kolorze #29619B oraz ikonę /images_m/48×48/navigate_right.png

historia lista transakcjihistoria

 

W programie z poziomu opcji KONFIGURACJA dla transakcji można przypisać dowolny kolor tła oraz wskazać ikonę, które będą wykorzystywane na liście HISTORIA.

Kolory można podawać jako kody lub nazwy.

historia konfiguracja

 

historia kolorowa

Wybór ikon

Listę nazw ikona można skorzystać ze strony: http://www.softwarestudio.com.pl/_SS_M/search.html

 

Wybór koloru tła

Użytkownik może podać dowolną barwę tła, przykłady kolorów zawieraj tabela poniżej. Podawanie kodów ze znakiem # należy bez znaków odstępu SPACJI, a więc #CD5C5C, a nie #CD 5C 5C

Nazwa barwy Kod
IndianRed #CD 5C 5C
LightCoral #F0 80 80
Salmon #FA 80 72
DarkSalmon #E9 96 7A
LightSalmon #FF A0 7A
Crimson #DC 14 3C
Red #FF 00 00
FireBrick #B2 22 22
DarkRed #8B 00 00
Pink #FF C0 CB
LightPink #FF B6 C1
HotPink #FF 69 B4
DeepPink #FF 14 93
MediumVioletRed #C7 15 85
PaleVioletRed #DB 70 93
LightSalmon #FF A0 7A
Coral #FF 7F 50
Tomato #FF 63 47
OrangeRed #FF 45 00
DarkOrange #FF 8C 00
Orange #FF A5 00
Gold #FF D7 00
Yellow #FF FF 00
LightYellow #FF FF E0
LemonChiffon #FF FA CD
LightGoldenrodYellow #FA FA D2
PapayaWhip #FF EF D5
Moccasin #FF E4 B5
PeachPuff #FF DA B9
PaleGoldenrod #EE E8 AA
Khaki #F0 E6 8C
DarkKhaki #BD B7 6B
Lavender #E6 E6 FA
Thistle #D8 BF D8
Plum #DD A0 DD
Violet #EE 82 EE
Orchid #DA 70 D6
Fuchsia #FF 00 FF
Magenta #FF 00 FF
MediumOrchid #BA 55 D3
MediumPurple #93 70 DB
BlueViolet #8A 2B E2
DarkViolet #94 00 D3
DarkOrchid #99 32 CC
DarkMagenta #8B 00 8B
Purple #80 00 80
Indigo #4B 00 82
SlateBlue #6A 5A CD
DarkSlateBlue #48 3D 8B
MediumSlateBlue #7B 68 EE
GreenYellow #AD FF 2F
Chartreuse #7F FF 00
LawnGreen #7C FC 00
Lime #00 FF 00
LimeGreen #32 CD 32
PaleGreen #98 FB 98
LightGreen #90 EE 90
MediumSpringGreen #00 FA 9A
SpringGreen #00 FF 7F
MediumSeaGreen #3C B3 71
SeaGreen #2E 8B 57
ForestGreen #22 8B 22
Green #00 80 00
DarkGreen #00 64 00
YellowGreen #9A CD 32
OliveDrab #6B 8E 23
Olive #80 80 00
DarkOliveGreen #55 6B 2F
MediumAquamarine #66 CD AA
DarkSeaGreen #8F BC 8F
LightSeaGreen #20 B2 AA
DarkCyan #00 8B 8B
Teal #00 80 80
Aqua #00 FF FF
Cyan #00 FF FF
LightCyan #E0 FF FF
PaleTurquoise #AF EE EE
Aquamarine #7F FF D4
Turquoise #40 E0 D0
MediumTurquoise #48 D1 CC
DarkTurquoise #00 CE D1
CadetBlue #5F 9E A0
SteelBlue #46 82 B4
LightSteelBlue #B0 C4 DE
PowderBlue #B0 E0 E6
LightBlue #AD D8 E6
SkyBlue #87 CE EB
LightSkyBlue #87 CE FA
DeepSkyBlue #00 BF FF
DodgerBlue #1E 90 FF
CornflowerBlue #64 95 ED
MediumSlateBlue #7B 68 EE
RoyalBlue #41 69 E1
Blue #00 00 FF
MediumBlue #00 00 CD
DarkBlue #00 00 8B
Navy #00 00 80
MidnightBlue #19 19 70
Cornsilk #FF F8 DC
BlanchedAlmond #FF EB CD
Bisque #FF E4 C4
NavajoWhite #FF DE AD
Wheat #F5 DE B3
BurlyWood #DE B8 87
Tan #D2 B4 8C
RosyBrown #BC 8F 8F
SandyBrown #F4 A4 60
Goldenrod #DA A5 20
DarkGoldenrod #B8 86 0B
Peru #CD 85 3F
Chocolate #D2 69 1E
SaddleBrown #8B 45 13
Sienna #A0 52 2D
Brown #A5 2A 2A
Maroon #80 00 00
White #FF FF FF
Snow #FF FA FA
Honeydew #F0 FF F0
MintCream #F5 FF FA
Azure #F0 FF FF
AliceBlue #F0 F8 FF
GhostWhite #F8 F8 FF
WhiteSmoke #F5 F5 F5
Seashell #FF F5 EE
Beige #F5 F5 DC
OldLace #FD F5 E6
FloralWhite #FF FA F0
Ivory #FF FF F0
AntiqueWhite #FA EB D7
Linen #FA F0 E6
LavenderBlush #FF F0 F5
MistyRose #FF E4 E1
Gainsboro #DC DC DC
LightGrey #D3 D3 D3
Silver #C0 C0 C0
DarkGray #A9 A9 A9
Gray #80 80 80
DimGray #69 69 69
LightSlateGray #77 88 99
SlateGray #70 80 90
DarkSlateGray #2F 4F 4F
Black #00 00 00