Bazy danych

<h2>BAZY DANYCH – Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy
informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między
nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi
on model informatyczny rozważanego systemu informacji.

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.
Konstrukcję pojęciową zapewniającą interpretację nazywamy modelem danych. Podstawowe własności opisywanej rzeczywistości należą do dwóch klas: klasy własności statycznych i klasy własności dynamicznych.
Własności statyczne, zwane schematem bazy danych, są stałe, niezmienne w czasie. Schemat odpowiada temu, co nazywamy zazwyczaj językiem definiowania danych.
Własności dynamiczne, zwane stanem bazy danych, są wyrażone zbiorem Operacji odpowiadających językowi manipulowania danymi.
Model danych jest integralną częścią Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD), czyli takiego systemu, który dostarcza zarówno mechanizmów do definiowania schematów baz danych, jak i Operacji, które można stosować do przekształcenia jednej bazy w inną, oczywiście o tym samym schemacie.

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.

Konstrukcję pojęciową zapewniającą interpretację nazywamy modelem danych. Podstawowe własności opisywanej rzeczywistości należą do dwóch klas: klasy własności statycznych i klasy własności dynamicznych.

Własności statyczne, zwane schematem bazy danych, są stałe, niezmienne w czasie. Schemat odpowiada temu, co nazywamy zazwyczaj językiem definiowania danych.

Własności dynamiczne, zwane stanem bazy danych, są wyrażone zbiorem Operacji odpowiadających językowi manipulowania danymi.

Model danych jest integralną częścią Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD), czyli takiego systemu, który dostarcza zarówno mechanizmów do definiowania schematów baz danych, jak i Operacji, które można stosować do przekształcenia jednej bazy w inną, oczywiście o tym samym schemacie.

Niesformatowana baza danych

Zbiór faktów i reguł tworzących nowe fakty na
podstawie istniejących w postaci sieci semantycznych, wyspecjalizowanych języków
opisu wiedzy. Zakres odwzorowania wiedzy może być bardzo szeroki.

Sformatowana baza danych

Zbiór danych w postaci skończonego zbioru wzorców
(schematów, formatów) służących do wyrażenia pewnych informacji o stanie
świata rzeczywistego. Zakres odwzorowanej wiedzy nie powinien być szeroki.

Baza danych

Zbiór danych zorganizowanych w pewien logiczny i zestrukturalizowany
sposób. Bieżąca struktura zależy od modelu danych przyjętego przy organizowaniu
tych danych. Jej wielkość zależna jest od liczby danych i od wzajemnych
powiązań między nimi.

Transakcja

Transakcja jest to zdarzenie powodujące zmianę stanu bazy danych. Nowy stan
jest wprowadzany przez stwierdzenie faktów, które stają się prawdziwe i (lub) przez
zaprzeczenie faktów, które przestają być prawdziwe. Każda transakcja powinna mieć
właściwości: niepodzielności, spójności, izolacji i trwałości. Niepodzielność transakcji
jest rozumiana jako jednoznaczne jej zakończenie: zatwierdzenie lub anulowanie.
Spójność to przeprowadzenie systemu z jednego stanu spójnego do innego również
spójnego. Z punktu widzenia
aplikacji, transakcja to zbiór kolejnych instrukcji nieproceduralnego języka manipulacji
danymi o nazwie SQL.

]]>